Comments

  1. à°‡ంà°•ో à°šిà°¨్నమాà°Ÿ…ఇన్à°¨ి à°®ాà°Ÿà°²ు à°šెà°ª్à°ªేà°¸ి మళ్à°³ీ à°šిà°¨్à°¨ à°®ాà°Ÿ ఏమిà°Ÿి తల్à°²ీ అనకంà°¡ి…à°’à°• à°ªాà°¯ింà°Ÿు మరచిà°ªోà°¯ా :)అసలు à°¬్à°²ాà°—ుà°¨ి, బజ్à°œుà°¨ి à°•ంà°ªేà°°్ à°šెà°¯్యడం అనవసరం. à°°ెంà°¡ూ à°¦ేà°¨ిà°•à°µే à°­ిà°¨్నమైనవి. బజ్à°œుà°²ో à°°ాà°¸ే à°3#;3135;à°¨&&3149;నచిà°¨&#3149#నవిà°·à°¯&#31š4;à°²ు à°¬్à°²ాà°—ుà°²్à°²ో à°°ాà°¸ేà°µి à°•ాà°µు. à°¬్à°²ాà°—ుà°²ో à°°ాà°¸ే à°ªెà°¦్à°¦ à°µిà°·à°¯ాà°²ు బజ్à°œుà°²ో à°šà°°్à°šింà°šేà°µి à°•ాà°µు…à°°ెంà°¡ూ à°¦ేà°¨ిà°•à°µే à°¸ాà°Ÿి.హమ్మయ్à°¯ా à°…à°¨్à°¨ీ à°ªాà°¯ింà°Ÿ్à°²ూ à°šెà°ª్à°ªేà°¸ాà°¨ు 🙂

Leave a Comment